Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (zezwolenie od wojewody, zezwolenie na rabotu, дозвіл на роботу)

Info

Zezwolenie na pracę (zezwolenie od wojewody, zezwolenie na rabotu) jest dokumentem uprawniającym do wykonywania pracy na terenie Polski. Wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jest formą decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wojewodę, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, na okres do 3 lat.


Co ważne stroną toczącego się postępowania administracyjnego jest pracodawca.


Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone: karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
 • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
 • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
 • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
 • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Zezwoleniem na pracę;
 • sporządzenie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
 • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca.

Obowiązki pracodawcy

Art. 88h. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:
3). zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca;

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

umowę z cudzoziemcem należy sporządzić w formie pisemnej, którą musi zawierać elementy zgodnie z wydanym przez Wojewodę zezwoleniem na pracę, takie jak:

 • rodzaj umowy;
 • wymiar czasu pracy;
 • okres zatrudnienia;
 • stanowisko/ rodzaj wykonywanej pracy przez cudzoziemca;
  wysokość wynagrodzenia.

Art.88i.Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa wart. 88f ust. 1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa wart. 88c ust. 6pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę
Art. 120 ust. (...)
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Cena usługi od:

Ostateczna cena uzależniona od wyboru opcji
PLN199.00

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

Podobne oferty